banner image

कक्षा ११ को आंशिक/ग्रेडवृद्धि परीक्षाको परीक्षा केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी सूचना

Jul 11, 2022

कक्षा ११ को आंशिक/ग्रेडवृद्धि परीक्षाको परीक्षा केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी सूचना

कक्षा ११ को आंशिक/ग्रेडवृद्धि परीक्षाको परीक्षा केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी सूचना

कक्षा ११ को आंशिक /ग्रेडवृद्धि परीक्षाको परीक्षा केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी सूचना
प्रकाशित मिति: २०७९-०२-१६
कक्षा ११ को आंशिक/ ग्रेडवृद्धि परीक्षाको परीक्षा केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी सूचना